TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de:

 

INVEST MEDICAL LLP, [d’ara endavant GESTLIFE], és el titular del portal Web www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:

101ROSE STREET

EH23JG – SOUTH LANE EDIMBRUGH (ESCOCIA)

CIF: SO306312

Telf. 34935241582

 

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a:

info@gestlife.es

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça

info@gestlife.es

 

indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE CONTACTE”

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a:

101ROSE STREET

EH23JG – SOUTH LANE EDIMBRUGH (ESCOCIA)

CIF: SO306312

o a través del correu electrònic a

info@gestlife.es

 

i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

 

AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

 

INVEST MEDICAL LLP, [d’ara endavant GESTLIFE], és el titular del portal Web www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:

 

101ROSE STREET

EH23JG – SOUTH LANE EDIMBRUGH (ESCOCIA)

CIF: SO306312

Telf. 34935241582

 

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a:

info@gestlife.es

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

GESTLIFE no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i GESTLIFE no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. GESTLIFE pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

GESTLIFE declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, GESTLIFE no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

GESTLIFE no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que GESTLIFE realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de GESTLIFE.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de GESTLIFE i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de GESTLIFE.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per GESTLIFE. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de GESTLIFE, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de GESTLIFE, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de GESTLIFE.

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

 

GESTLIFE mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a GESTLIFE, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a NOMBRE EMPRESA, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de GESTLIFE, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per GESTLIFE, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

GESTLIFE utilitza el domini “www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, com per exemple: llaberia.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “GESTLIFE” a la seva URL.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça:

info@gestlife.es 

i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

 

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a

info@gestlife.es

 

i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

 

 

Política de Privacitat (LOPD)

GESTLIFE està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

GESTLIFE considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, GESTLIFE

informa:

 

Titularitat dels Fitxers

GESTLIFE amb domicili social a:

101ROSE STREET

EH23JG – SOUTH LANE EDIMBRUGH (ESCOCIA)

CIF: SO306312

és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 

 

Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

Finalitat

  • La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:
  • Per al Fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web www.gestlifesurrogacy.com  www.gestlife.es.
  • Resoldre les qüestions formulades.
  • Remetre’ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de GESTLIFE.

 

Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè GESTLIFE, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça

 info@gestlife.es

 

indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”

 

Mesures de Seguretat

GESTLIFE, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, GESTLIFE, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

 

El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

 

– l’enviament d’un correu electrònic a:

info@gestlife.es

– Comunicació per escrit dirigida a:

GESTLIFE,

101ROSE STREET

EH23JG – SOUTH LANE EDIMBRUGH (ESCOCIA).

 

GESTLIFE, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

GESTLIFE, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

Canvi de Normativa

GESTLIFE, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a:

 

info@gestlife.es

 

Política de Cookies

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.

Són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

 

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s’utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L’usuari té en qualsevol moment l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, GESTLIFE, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :

 

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.