Clàusula de consentiment Informació addicional General


Informació bàsica

Responsable del tractament
Dades de contacte del responsable INVEST MEDICAL LLP 101ROSE STREET EH23JG – SOUTH LANE EDIMBRUGH (SCOTLAND) info@gestlife.es
Període de conservació La previsió legal que obliga a conservar-los por raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris
Destinatari de la cessió Empreses que formen part de INVEST MEDICAL LLP
Finalitat de la cessió Envio d’informació publicitària de les societats que formen part de INVEST MEDICAL LLP
Legitimació de la cessió Consentiment del interessat.
Moviments Internacionales de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedits a proveïdores amb accés a dades, amb els qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets
Que drets té? Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves. Dret a accedir a les seves, rectificar-los si són inexactes o suprimir-los particularment si ja no és necessari tractar-los.
En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça a dalt assenyalada o enviar comunicat al correu electrònic info@gestlife.es .
Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o documento identificatiu equivalent. En cas de que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Sol·licitar-nos un model: info@gestlife.es